2006

2

terroir .

1 - 3 2006


ÄÉÏÑÃÁÍÙÓÇ


ÄÉÏÑÃÁÍÙÓÇ

 

---------------------------------------------------------------------

ÓÕÍÄÉÏÑÃÁÍÙÔÅÓ

 

ÄÞìïò ÈÞñáò
Êïéíüôçôá Ïßáò
¸íùóç Óõíåôáéñéóìþí Èçñáúêþí Ðñïúüíôùí - SantoWines

---------------------------------------------------------------------

ÕÐÏ ÔÇÍ ÁÉÃÉÄÁ:

 

Åðáñ÷åßïõ ÈÞñáòÃÑÁÌÌÁÔÅÉÁ ÓÕÍÅÄÑÉÏÕ

 

Çëéüôïðïò ÓõíÝäñéá

Äéåýèõíóç: ÕøçëÜíôïõ 28

172 36 - ÄÜöíç, ÁèÞíá

ÔçëÝöùíï: 210 9730697

Fax: 210 9767208

E-mail: conf@heliotopos.net

 

Ampelos 2006

E-mail óõíåäñßïõ: ampelos2006@heliotopos.net

 

Ãéá ðëçñïöïñßåò ðïõ áöïñïýí óôá ôáîéäéùôéêÜ èÝìáôá ìðïñåßôå íá åðéêïéíùíåßôå ìáæß ìáò óôï: 

ampelos2006-travel@heliotopos.net
 
 
28, Ypsilantou str., GR-17236, Dafni-Athens, Greece
  Phone: +30 210 9730697, Fax: +30 210 9767208
  E-mail: ampelos2006@heliotopos.net
  Http://heliotopos.conferences.gr/ampelos2006


Go back to the regular design