2006

2

terroir .

1 - 3 2006


ÐÑÏÃÑÁÌÌÁ


Ãéá íá äåßôå ôï áíáëõôéêü ðñüãñáììá ôïõ óõíåäñßïõ (ôåëåõôáßá åíçìÝñùóç 29.5.2006) ðáñáêáëïýìå áêïëïõèåßóôå ôçí ðáñáêÜôù óýíäåóç (áñ÷åßï .pdf)

 

Ãéá íá äåßôå ôï ðáñáðÜíù áñ÷åßï .pdf. áðáéôåßôáé ôï ðñüãñáììá Adobe Acrobat
êëéê ãéá íá êáôåâÜóåôå ôï ðñüãñáììá 
 
28, Ypsilantou str., GR-17236, Dafni-Athens, Greece
  Phone: +30 210 9730697, Fax: +30 210 9767208
  E-mail: ampelos2006@heliotopos.net
  Http://heliotopos.conferences.gr/ampelos2006


Go back to the regular design