23 - 25 2004


:


ÓÕÍÄÉÏÑÃÁÍÙÔÅÓ

 

Õðïõñãåßï ÁãñïôéêÞò ÁíÜðôõîçò & Ôñïößìùí
ÄÞìïò ÈÞñáò
Êïéíüôçôáò Ïßáò Óáíôïñßíçò
¸íùóç Óõíåôáéñéóìþí Èçñáúêþí Ðñïúüíôùí

 

 

ÏÑÃÁÍÙÓÇ

 

Äéêôõáêüò ôüðïò: www.santorini.net

 

 

Óôïé÷åßá Åðéêïéíùíßáò

Äéåýèõíóç: ÕøçëÜíôïõ 28, 17236 - ÄÜöíç, ÁèÞíá

ÔçëÝöùíï: 210 9730697

Fax: 210 9767208

E-mail: conf@heliotopos.net

 

E-mail Ãñáììáôåßáò Óõíåäñßïõ: agric2004@heliotopos.net

 


: 22/09/2004

Heliowebs