EAP2006

SitemapContact usPrinter Friendly Version

 

ÄéïñãÜíùóç - Ãñáììáôåßá

 

Çëéüôïðïò ÓõíÝäñéá

Äéåýèõíóç: ÕøçëÜíôïõ 28

172 36 - ÄÜöíç, ÁèÞíá

ÔçëÝöùíï: 210 9730697

Fax: 210 9767208

E-mail: conf@heliotopos.net

 

E-mail Çìåñßäáò: eap@heliotopos.net


Ï Äñ. Ìáôèáßïò Óáíôáìïýñçò, ÁíáðëçñùôÞò êáèçãçôÞò óôï ÔìÞìá ÖõóéêÞò ôïõ Ðáíåðéóôçìßïõ Áèçíþí Þôáí ï åðéóôçìïíéêüò õðåýèõíïò ôçò çìåñßäáò.

 
 
 
: 30/11/2006