ÄÉÏÑÃÁÍÙÓÇ

 

---------------------------------------------------------------------

ÓÕÍÄÉÏÑÃÁÍÙÔÅÓ

 

ÄÞìïò ÈÞñáò
Êïéíüôçôá Ïßáò
¸íùóç Óõíåôáéñéóìþí Èçñáúêþí Ðñïúüíôùí - SantoWines

---------------------------------------------------------------------

ÕÐÏ ÔÇÍ ÁÉÃÉÄÁ:

 

Åðáñ÷åßïõ ÈÞñáòÃÑÁÌÌÁÔÅÉÁ ÓÕÍÅÄÑÉÏÕ

 

Çëéüôïðïò ÓõíÝäñéá

Äéåýèõíóç: ÕøçëÜíôïõ 28

172 36 - ÄÜöíç, ÁèÞíá

ÔçëÝöùíï: 210 9730697

Fax: 210 9767208

E-mail: conf@heliotopos.net

 

Ampelos 2006

E-mail óõíåäñßïõ: ampelos2006@heliotopos.net

 

Ãéá ðëçñïöïñßåò ðïõ áöïñïýí óôá ôáîéäéùôéêÜ èÝìáôá ìðïñåßôå íá åðéêïéíùíåßôå ìáæß ìáò óôï: 

ampelos2006-travel@heliotopos.net:  18/05/2006

Heliowebs